Sami Loutfi

Sami Loutfi

Metge Geriatra
Adjunt al Servei de Geriatria del Consorci Sanitari de Terrassa.
Unitat Funcional d'atenció domiciliària al pacient crònic i complexe.
Sami Loutfi

Aquesta setmana, l'adjunta del nostre servei de farmàcia, Sònia Moreno Lucas, ens presenta els resultats de l'estudi ADECUA, sobre l'adequació de la medicació oral en persones grans institucionalitzades.

Un dels problemes de salut més freqüents en la població gran, amb una prevalença entre el 56 i el 78%, és la disfàgia, com a conseqüència dels canvis fisiològics i patològics associats al procés d'envelliment.

Aquesta població amb trastorns de deglució refereixen dificultats en la ingesta de càpsules i comprimits el que pot donar lloc a errors de medicació per falta d'adherència o manipulació incorrecta de les formes farmacèutiques.

Davant aquesta situació, els professionals sanitaris es veuen obligats a emprar tècniques de manipulació de formes farmacèutiques com triturat de comprimits o buidatge de càpsules per a facilitar l'administració. El desconeixement del professional sanitari de les conseqüències que suposa l'alteració de la integritat de la forma farmacèutica en l'efectivitat i seguretat del medicament, fa que s'incrementi el risc de iatrogènia , d'errors de medicació i fracàs terapèutic.

Hi ha un estudi publicat al 2016, l’estudi ADECUA, on s’evidencia aquesta problemàtica i que té com objectiu principal, avaluar la intervenció del farmacèutic en l'adequació de formes farmacèutiques en persones grans institucionalitzades als quals se'ls tritura la medicació.
És un estudi ,de cinc mesos de durada, quasi experimental, multicèntric, transversal i prospectiu en deu residències de gent gran que compten amb un farmacèutic en l'equip multidisciplinari i on es van incloure tots els pacients als quals se'ls preparava la medicació i se'ls triturava almenys un medicament, quedant exclosos aquells que se l'auto- administraven.
Aquest estudi es va desenvolupar en 3 fases:

•Una fase d’identificació de residents en estudi i de revisió farmacèutica del tractament, comprovant per a cada medicament si era adequada la seva trituració o manipulació.

•A la segona fase, es va fer formació als professionals sobre tècniques de correcta administració, especialment sobre la trituració i normes de manipulació de medicaments i mitjançant la intervenció farmacèutica, es van notificar totes les incidències detectades en l'administració, així com l'alternativa farmacològica o recomanació al prescriptor.

•L'última fase de l'estudi, va contemplar el registre del nombre d'intervencions farmacèutiques acceptades i de les no acceptade , es va registrar el motiu.
Dels 1875 residents, a 618 (33,0%) se'ls triturava la medicació oral. La raó principal era la manca de col•laboració del resident a causa de deteriorament cognitiu, seguit de la dificultat en la deglució.
Pel que fa al grau d'acceptació de la proposta del farmacèutic, depenia del tipus d'intervenció, sent més freqüentment acceptades les intervencions relatives a normes de manipulació (OR = 0,01; IC95%: 0,00-0,83) i a suspensió del tractament (OR = 0,20; IC95%: 0,06-0,62) enfront de les de canvi de tractament (p <0,05). L'índex d'adequació dels tractaments després de la intervenció va ser del 95,5%.

A la vista dels resultats, es dedueix que pràcticament tots els medicaments que no es poden triturar tenen una alternativa en forma farmacèutica o en equivalent terapèutic, trobant únicament un 2,4% respecte al total ,en els quals es van haver de donar normes de manipulació.
La principal limitació que es veu en aquest estudi, és que no es van avaluar resultats en salut. Seria interessant desenvolupar estudis o comparar aquest amb d’altres on s’avaluïn els resultats en salut associats a la manipulació incorrecta de medicaments per patologia.

Comentari: Els resultats de l'estudi ADECUA, permeten concloure que la intervenció d'un farmacèutic aporta un valor afegit a la seguretat i l'eficiència dels tractaments farmacològics.

Farm Hosp. 2016;40(6):514-528